Batxillerat

El Batxillerat està compost per dos cursos acadèmics, entre les edats dels 16 i els 18 anys. Aquesta etapa és escollida pels alumnes i, per tant, l’objectiu de La Salle és aconseguir una bona preparació i orientació per a la vida a través d’una educació integral i humana.

Acompanyament i orientació que permeti consolidar uns bons hàbits d’organització i temps d’estudi a través de tutories personalitzades. L’alumnat obtindrà una formació humana de qualitat i disposarà de tots els mitjans tecnològics i pedagògics.

La Salle Barceloneta, La Salle Bonanova, La Salle Congrés, La Salle Gràcia, La Salle Horta, La Salle Girona, La Salle Manresa, La Salle Manlleu, La Salle Mollerussa, La Salle Montcada, La Salle Reus, La Salle Tarragona

Pla d'estudi

Matèries comunes Matèries comunes d'opció Matèries de modalitat i específiques Matèries específiques

Matèries comunes

Àmbit de llengües (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengües Estrangeres)

Educació Física

Filosofia

Ciències per al Món Contemporani

Història

Història de la Filosofia

Treball de Recerca

Matèries comunes d\'opció

Modalitat de ciències i tecnologia Modalitat d'humanitats i ciències socials Modalitat d'arts

Matèries específiques

Batxillerat Internacional

El programa del Diploma del Batxillerat internacional és un curs de dos anys equivalent al batxillerat. El currículum i l'organització ve fixat per l'IBO, una organitzación no governamental amb suy a Suïssa i compta amb un ampli reconeixement internacional.

L'objectiu fonamental d'aquest programa és la formació de persones amb una mentalitat internacional que, conscients de la condició que les uneix com a éssers humans i de la responsabilitat que comparteixen per vetllar pel planeta, contribueixin a crear un món millor i més pacífic. Per a aconseguir-ho, els estudiants del batxillerat internacional s'esforcen per ser.

La Salle Bonanova

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual és un programa interdisciplinari que prepara als estudiants per a adquirir els millors nivells de competència.

Batxibac

Matèries comunes, de modalitat, operatives i treball de recerca.

1/3 horari lectiu en francès.

Dues titulacions: títol de batxillerat i Diplome du Baccalauréat.

Ofereix un aprofundiment en l'àmbit de la llengua i literatura franceses i les humanitats.

Més vies per accedir a la nostra universitat i també a la universitat francesa.

La Salle Bonanova

Batxillerat Dual

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. L’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu país de manera presencial i a l’americana de virtualment. Aquest programa, creat per Academica Corporation, prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència i ajudar-los a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i competitiu. Amb un disseny curricular virtual, avançat i innovador, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes. Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, donant a l’alumne l’oportunitat de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral.

La Salle Manresa, La Salle Congrés, La Salle Manlleu, La Salle Horta, La Salle Montcada, La Salle Barceloneta, La Salle Comtal, La Salle Tarragona, La Salle Mollerussa, La Salle Reus

Assignatures optatives

Les matèries optatives es poden escollir dins la pròpia modalitat, entre altres itineraris o també entre les que oferta el centre, com sociologia, psicologia o una segona llengua estrangera. L’alumnat també pot cursar una estada a l’empresa, un fet que li permetrà entrar en contacte amb el món laboral.